REGULAMIN TARGÓW TATTOO EXPO OPOLE

Organizowanych przez Alternatiwia Michał Gabruk

 1. Informacje ogólne
  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich uczestników targów, wystaw i ekspozycji organizowanych przez Alternatiwia Michał Gabruk (dalej Organizator) z siedzibą w Brzegu, ul. Starobrzeska 4C.
  2. Każdą osobę, która wyraziła wolę wejścia na teren Obiektu, w którym odbywają się Targi i która została na ten teren wpuszczona obowiązuje także Regulamin Eventu, a z momentem wejścia na obiekt uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu.
  3. Regulamin dostępny jest w biurze eventu.
 1. Bezpieczeństwo
  1. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, porządkowych oraz bezpieczeństwa. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz stosowania otwartego ognia.
  2. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje posiadanie biletu/opaski/identyfikatora przez cały czas jej trwania pod rygorem usunięcia z terenu eventu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do:

   odmówienia wstępu na imprezę osobom znajdującym się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających

   zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych (np. deszcz lub załamanie pogody, awaria sprzętu pomiarowego itp.)

   zmiany harmonogramu imprezy

  4. Zabrania się naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników imprezy, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania imprezy. Za jakiekolwiek dewastacje mienia do odpowiedzialności zostaną pociągnięci przez Organizatora uczestnicy, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie udziału w dewastacji. Na partycypację w kosztach dewastacji uczestnik zgadza się dobrowolnie akceptując regulamin.
  5. Osobom obecnym na imprezie zabrania się wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
  6. Uczestnicy targów zobowiązani są do przestrzegania poleceń Organizatorów lub ochrony, którzy w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na terenie imprezy albo zakłócania przez nie porządku mają prawo do ich usunięcia z terenu imprezy bez zwrotu opłaty za bilet wstępu.
  7. Uczestnictwo w targach i zawodach na nich organizowanych jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników ze świadomością istnienia ryzyka utraty zdrowia lub życia.
  8. Każdy uczestnik i wystawca zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady po żywności, opakowania itp. należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu kosza.
  9. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez osoby do tego upoważnione. Dostęp publiczności do tych urządzeń jest zabroniony. Za uszkodzenie sprzętu uczestnik lub widz ponosi odpowiedzialność materialną.
  10. Organizatorzy targów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.
 1. Rejestracja targów
  1. Wystawca oraz uczestnik eventu wyraża zgodę na rejestrowanie (foto/video) przez przedstawiciela Organizatora i media stoisk i aktywności w obiekcie oraz wykorzystanie tego materiału dla celów reklamowo-promocyjnych oraz informacyjnych na platformach internetowych, w social mediach, innych eventach, a także we wszelkich wydawnictwach Organizatora.
  2. Przebieg Targów będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/ video, w tym może być transmitowany w radio, telewizji lub za pomocą innych środków umożliwiających publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. w sieci Internet). Uczestnictwo w Targach jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek uczestnika/Wystawcy ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz przedstawicieli prasy w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z Targami, innymi eventami i działalnością Organizatora, sponsorów i partnerów Targów (w tym poprzez serwisy internetowe, pocztę elektroniczną, media społecznościowe i w prasie drukowanej). Niezależnie od powyższego, przebieg Targów może być też monitorowany ze względów bezpieczeństwa.
  3. Organizator przyjmuje, że uczestnik/Wystawca biorący udział w Targach, akceptuje możliwość wskazanego powyżej utrwalenia i wykorzystania jego sylwetki lub wizerunku jako uczestnika Targów. Jeżeli z jakichkolwiek powodów uczestnik/Wystawca nie akceptuje konkretnego wykorzystania swojego wizerunku jw., powiadomi o tym Organizatora lub osobę odpowiedzialną w medium gdzie wizerunek został udostępniony, który zobowiązany jest wtedy do wstrzymania danego wykorzystania lub oparcia wykorzystania na innej niż zgoda podstawie legalizującej.
  4. Uczestnicy targów nie będący przestawicielami organizatora lub mediami, utrwalający wizerunek osób przebywających na terenach targów są zobowiązani do uzyskania zgody utrwalanych osób.
 1. Odpowiedzialność
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub przełożenia terminu Wydarzenia. W takim przypadku Organizator poinformuje o tym na stronie internetowej Wydarzenia i profilu Facebook Tattoo Expo Opole.
  2. Osobom, które w związku z odwołaniem lub przełożeniem terminu Wydarzenia nie wykorzystały biletu wstępu, przysługuje zwrot należności w wysokości ceny brutto biletu wstępu. Osobom tym nie przysługuje odszkodowania.
  3. Wystawcom, w związku z odwołaniem lub przełożeniem Wydarzenia przysługuje prawo zwrotu należności wpłaconej za wynajem stonowiska. Należność będzie zwrócona w formie, w której została wpłacona organizatorowi.
  4. Z tytuły odwołania Wydarzenia wystawcom nie przysługuje prawo do odszkodowania.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
   • szkody na osobach lub mieniu Uczestnika spowodowane z winy Uczestnika lub osób trzecich;
   • szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń członków Służby Porządkowej i Informacyjnej;
  1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za spowodowanie lub wyrządzenie szkód w miejscu Wydarzenia.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Wydarzenia, w szczególności poprzez odwołanie poszczególnych punktów programu lub zmiany w terminarzu godzinowym. W przypadku dokonania takich zmian Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania ani zwrotu biletu wstępu.
 1. Zwroty i rezygnacje
  1. Bilety wstępu zakupione w przedsprzedaży internetowej podlegają zwrotowi na warunkach określonych w przepisach prawa.
  2. Bilety wstępu zakupione w trakcie Wydarzenia nie podlegają zwrotowi, niezależnie od tego czy zostały one wymienione na opaskę.
  3. Rezygnacja z zarezerwowanego stoiska targowego przez Wystawcę w okresie krótszym niż 3 miesiące przed wydarzeniem skutkuje utratą przez Wystawiającego zaliczki wpłaconej podczas procesu rezerwacji na rzecz Organizatora.
  4. Wystawca rezygnujący z zarezerwowanego staoiska targowego na Wydarzeniu w okresie dłuższym niż 3 miesiące poprzedające start wydarzenia w danym roku, ma prawo do zwrotu zaliczki kontaktując się w tej sprawie bezpośrednio z organizatorem.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie zmiany Regulaminu ogłaszane będę w formie w jakich został on udostępniony pierwotnie Wystawcom i uczestnikom, w miarę możliwości z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
  2. Przypadki nieuregulowane w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego lub przez Sąd odpowiedni dla siedziby organizatora.