Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informuję, że Alternatiwia Michał Gabruk, właściciel strony www.tattoo-expo.pl, zwany dalej Frimą, przetwarza Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z poniższymi informacjami:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alternatiwia Michał Gabruk, z siedzibą w Brzegu, ul. Starobrzeska 4C.

2. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Kancelarię, proszę o kontakt po adresem poczty elektronicznej: michalgabruk@gmail.com

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych, prawo do wyrażeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

a. świadczenia usługi na Pani/Pana rzecz, w tym:

i. umożliwienia przesyłania informacji związanych z działalnością firmy Alternatiwia i jej podmiotów i z łączącą firmę z Panią/Panem umową drogą elektroniczną, jak również pełnego korzystania z usług firmy,

ii. kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach prowadzonej działalności,

b. spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;

c. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa);

d. w przypadku wyrażenia zgody przez Panią/Pana, w celu zapisywania danych w plikach cookie, gromadzenia danych ze stron www.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością świadczenia usługi przez Kancelarię.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie biuro księgowe oraz podmiot świadczący serwis IT, tylko w niezbędnym zakresie do wykonania usługi, odpowiednio księgowej, informatycznej. W sytuacjach tego wymagających i tylko w oparciu o odpowiednie przepisy, Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym.

8. Dane osobowe są przechowywane przez czas wykonywania usługi, a także po jej zakończeniu przez okres 10 lat od końca roku, w którym usługa została zakończona, w celach:

a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

c. archiwizacyjnych,

d. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przez firmę przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Polityka cookies

1. Strona www.tattoo-expo.pl wykorzystuje pliki cookie (zwane również „cookies”) w celu identyfikacji przeglądarek oraz usprawnienia działania strony, np. poprzez zastosowanie odpowiedniej formy dla informacji przekazywanych użytkownikom strony.

2. Podmiotem zamieszczającym cookies na urządzeniu końcowym użytkowników niniejszej strony oraz uzyskującym do nich dostęp jest Alternatiwia Michał Gabruk, z siedzibą w Brzegu, ul. Starobrzeska 4C.

3. Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników strony. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. W ramach strony zastosowanie mają dwa zasadnicze rodzaje plików cookie – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony przez użytkowników (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez okrez 3 miesięcy od momentu opuszczenia strony.

5. W ustawieniach przeglądarki użytkownik może wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje strony mogą wówczas nie działać poprawnie.

6. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych.